מדיניות פרטיות

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ (להלן: "פסיפיק" ו/או "החברה" ו/או "קל אוטו" ) מכבדת את פרטיותך כלקוח החברה ו/או כמשתמש באתר שכתובתו www.calauto.co.il (להלן: "האתר"). מדיניות הפרטיות מתארת בקווים כלליים את האופן בו פועלת החברה בקשר עם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות") שהחברה אוספת או מקבלת אודותיך. 

מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו. 

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש הזמינים בקישור זה ("תנאי השימוש"). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. מובהר במפורש שסעיף השיפוט והגבלת האחריות בתנאי השימוש יחולו על מדיניות פרטיות זו. 

החברה רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה, וממליצה לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו שינויים במדיניות זו. עדכונים ו/או שינויים במדיניות זו ייכנסו באופן מיידי.

 1. מידע הנאסף בעת השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים
1.1 קרסו מוטורס בע"מ וחברות בשליטתה הישירה והעקיפה (להלן: "הקבוצה"), מספקות שירותים בתחום הרכב, לרבות שירותי מכירה, טרייד אין, ליסינג והשכרה, ותחומים אחרים כגון תחומי המימון, הביטוח ועוד (להלן ביחד: "שירותי הקבוצה"). החברה מספקת שירותי החכרה תפעולית (ליסינג תפעולי) של כלי רכב, ו/או השכרה, ו/או מכירה של כלי הרכב, לרבות מתן מימון בקשר לשירותים האמורים ושירותים נלווים אחרים (להלן: "השירותים").
1.2 כאשר הנך עושה שימוש באיזה מהמוצרים או השירותים של החברה, משתמש באפליקציה, מתקשר עם החברה, משתמש או מנסה להשתמש באתר, מוסר פרטים ו/או מידע אודותיך (לרבות אגב התקשרות, שימוש באתר, יצירת קשר עם החברה, סוכניה או מי מטעמה או בכל דרך אחרת) הנך נותן הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ומקבל על עצמך את תנאיה, לרבות בקשר לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש בפרטים הנאספים או מתקבלים אודותיך, וזאת באופן המתואר במדיניות זו, לרבות בשים לב לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה. 
1.3 מידע ונתונים שאנו אוספים יתכן וכוללים בין היתר: 
1.3.1 שם, מספר חברה (ככל שרלוונטי), מספר רישוי, תוכן פניות, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות טלפון ודוא"ל; 
1.3.2 שם, תאריך לידה, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה;
1.3.3 פירוט רכוש שבבעלותך, פרטי ועסקי;
1.3.4 פרטי המעסיק;
1.3.5 מידע על אמצעי תשלום, חשבון בנק, פרטי כרטיס אשראי, דירוג אשראי וחובות; 
1.3.6 מידע אודות דו"חות, עבירות תנועה ותאונות שביצעת;
1.3.7 מידע אודות מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, לרבות באמצעות האתר;
1.3.8 כל מידע אחר המסופק על ידך במגוון דרכים ואמצעים, לרבות: במסגרת גלישה באפליקציה, במסגרת פנייתך למרכז ההזמנות של החברה ו/או של חברות אחרות בקבוצה, במסגרת מידע שנמסר בטפסי הצטרפות, שיחות טלפון, התכתבויות עם הקבוצה או מי מטעמה, וכן מידע שיגיע מסוכני החברה ו/או חברות בקבוצה, סוקרים, שמאים, מומחים שונים, עדים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או ספקי שירותים אחרים; בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או באתרי חברות הקבוצה; בעת ביצוע ההזמנות מהחברה ו/או מחברות הקבוצה; בעת השימוש בשירותים ו/או בשירותי הקבוצה; בעת השארת פרטים במסגרת מודעות הנוגעות לחברה המופיעות באתרים אחרים או בפלטפורמות אינטרנטיות אחרות; או בכל דרך אחרת.
1.3.9 מידע ונתונים נוספים כאמור במדיניות פרטיות זו.
1.4 חשוב לציין כי נוסף למידע האמור בסעיף 1.3 נאספים אודותיך נתונים נוספים שהינם סטטיסטים בחלקם. נתונים כאמור (כגון המידע הסטטיסטי) אינם מאפשרים את זיהויך באופן אישי ונועדו, בין היתר, לצורך שיפור רמת השירותים והמוצרים של חברות הקבוצה, מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), יצירת שירותים ומוצרים חדשים או למטרות תחזוקה או בקרה של האתר. מובהר כי לא תהייה לך כל זכות בנתונים כאמור או בתוצרים הקשורים להם. מובהר שביחס לפרטים ו/או נתונים שאינם מידע יתכן וחברות הקבוצה עושות שימושים נוספים ואתה נותן בזה את הסכמתך לכך ללא כל תמורה.
1.5 החברה ו/או מי מחברות הקבוצה שומרות לעצמן את הזכות לפנות אליך בעצמן ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (כגון SMS), , וואטסאפ, או בכל שיטת דיוור אחרת, בכדי לספק לך מידע בדבר מוצרי מי מחברות הקבוצה, השירותים ו/או שירותי הקבוצה, ושאר סוגי מידע שיווקי ופרסומי. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (להלן: "דיוור ישיר") ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן: "פרסומת"). במידה ואינך מעונין לקבל מידע זה או פניות כאמור על ידי החברה, הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה באמצעות דוא"ל talima@lease4u.co.ilובאמצעות טלפון 073-2622232, בבקשה שהחברה תסיר את שמך מרשימות התפוצה שלה. מובהר כי קבלת בקשה להיגרע מרשימות התפוצה, לא תגרע מזכות החברה ו/או צדדים שלישיים כאמור להמשיך ולשלוח מסרים הנדרשים לפי דין, וכן פרסומות ו/או דיוורים שאין מניעה בדין לשלוח ו/או לפרסם לקהל לקוחותיה או לקהל לקוחות הקבוצה או לקהל לקוחות צדדים שלישיים כאמור ו/או שניתן לפרסמם ו/או לשולחם ללא הסכמה. 
1.6 מסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אי מסירת מידע כלשהו ו/או סירוב לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה (לרבות חברות הקבוצה) לאסוף, להעביר ו/או לשמור מידע כלשהו כאמור, עלולים שלא לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה להתקשר איתך בהסכם ו/או לספק לך שירותים ו/או מוצרים מסוימים ו/או לספקם באיכות ירודה יותר.
1.7 יודגש, כי אין באמור במדיניות פרטיות זו כדי לחייב את החברה לאסוף ו/או לשמור ו/או לגבות מידע כלשהו.
1.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר סקרים ו/או שאלונים מעת לעת. במסגרת סקרים ו/או שאלונים אלה יתבקשו משתמשים למסור מידע. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי והמשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע.
2. השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף ייעשה על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים כגון חברות הקבוצה, ספקי שירותים (כהגדרתם להלן) ו/או מי מטעמם וזאת, בין היתר, לצרכי מתן השירותים ו/או שירותי הקבוצה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:
2.1 לצרכי מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות או של צדדים שלישיים).
2.2 לצורך הסבת דוחות ו/או תשלומים כגון עיריות, משטרת ישראל; 
2.3 כדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות בקשר עם השימוש באתר ו/או השירותים והמוצרים הניתנים על-ידי החברה ו/או על ידי חברות הקבוצה; 
2.4 לצרכי דיוור לרבות לצרכי דיוור ישיר ופרסומות כמפורט במדיניות פרטיות זו; 
2.5 לספק לך שירות לקוחות ולצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות; 
2.6 לצרכי טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך;
2.7 לצרכי אספקה, ניטור, שינוי או תחזוקה של השירותים ו/או שירותי הקבוצה, לרבות גביה טיפול בתביעות, הליכים משפטיים, בבקשות שונות, והגנה על אינטרסים של הקבוצה;
2.8 על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן ו/או שקיבלה ייעוץ לעשות כן;
2.9 בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין הקבוצה ו/או בכל מקרה שתידרש החברה למסור את המידע על-ידי רשויות החוק; 
2.10 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו. 
3. מידע של צדדים שלישיים והעברת מידע
3.1 באתר ישנם קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו"ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות. השימוש בכל מידע הנאסף או נמסר על ידך לצדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות של החברה. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים טרם השימוש בשירותיהם או מוצריהם. 
3.2 מבלי לגרוע מן האמור במסמך זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים (כגון ספקי שירותים (כהגדרתם להלן) ו/או לחברות אחרות בקבוצה) את המידע שנאסף אצלה אודותייך, בין היתר, במקרים הבאים: 
3.2.1 לצורך אספקת, ניתור, שינוי, תחזוקת השירותים, שירותי הקבוצה ו/או לצורך שיווקם לרבות באמצעות דיוור ישיר ו/או פרסומות ו/או לצורכי מחקר ופיתוח. מובהר, שחברות הקבוצה רשאיות להשתמש ולשמור את המידע לצרכים כאמור ולהעבירו לגורמים אחרים, בין היתר, כמפורט במדיניות פרטיות זו ו/או במדיניות הפרטיות של חברות הקבוצה.
3.2.2 לגורמים אשר חלה חובה שבדין להעביר לידם מידע ו/או לצד שלישי מטעמם, לצורך שיתוף פעולה עם אותם גורמים (לרבות כחלק מהליכים משפטיים, מענה לבקשות ו/או צווים). 
3.2.3 לרשויות אכיפת החוק ו גופים ממשלתיים ומנהליים ובהקשר לחיובים כלפיהם.
3.2.4 במקרה והחברה תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודותיך בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש שלך, של צד שלישי או של החברה;
3.2.5 על מנת לציית להוראות כל דין ו/או בהתאם לייעוץ המשפטי שתקבל החברה.
3.2.6 במסגרת משא ומתן ו/או מכירת עסקי החברה (לרבות מכירת נכסים), ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות.
3.2.7 במסגרת יחסי החברה עם קבלני משנה בתחומים שונים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מפרסמים, מנהלי סיכונים, סוכנים, עדים, עורכי דין, רואי חשבון, מומחים, שמאים, מוסכים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או צדדים אחרים אשר קשורים באספקת השירותים ו/או שירותי הקבוצה (להלן: "ספקי שירותים"), לצרכי השירותים הניתנים על ידם.
3.3 מובהר, כי החברה אינה שולטת בשימוש שצדדים שלישיים (לרבות חברות הקבוצה וחברות הביטוח) עושים במידע המועבר אליהם ולא תהיה אחראית לשימוש כאמור, לרבות ביחס לפניות שנעשות על ידי צדדים שלישיים אלה. אין לראות בפניות אלו כהמלצה כלשהי מצד החברה.
3.4 במסגרת האמור במדיניות הפרטיות יתכן שמידע אודותיך יצא את גבולות ישראל.
4. אבטחת מידע
איסוף ועיבוד הנתונים יכול שיעשה במערכות ממוחשבות על מנת לספק את השירותים ו/או שירותי הקבוצה ו/או המוצרים אותם הקבוצה מספקת. החברה נוקטת באמצעים שונים למען אבטחת המידע. יחד עם זאת, אין מערכות האבטחה חסינות בפני חדירה בלתי מורשית או איומים אחרים. לפיכך, אין החברה מתחייבת כי מאגרי המידע של החברה ו/או השירותים ו/או שירותי הקבוצה ו/או נתונים כלשהם יהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית או  מפריצות למערכות או למאגרי המידע של החברה. הנך מוותר על כל טענה ותביעה שתהא לך בקשר לכך. 
5. Cookies   
5.1 החברה יכולה להשתמש בטכנולוגיית "עוגיות" או "Cookies", בין היתר,  במסגרת התפעול השוטף של האתר, לצרכי הצגת פרסום או משלוח חומר שיווקי (לרבות בדרך של דיוור ישיר או משלוח פרסומות או פרסומים בחסות מפרסמים חיצוניים), לצורך תיעוד פעולות המשתמש,  בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע למגמות השימוש באתר, למען אבטחת המידע באתר, ובכדי לאמת פרטים.
5.2 "עוגיות" או "Cookies" הן למעשה כינוי לקובצי טקסט המשמשים לאחסון מידע בדפדפני אינטרנט או לאחסון וקבלה של מזהים ומידע נוסף במחשבים, בטלפונים ובמכשירי קצה אחרים. קבצים אלה מכילים תיעוד של פעולות שונות שלך במסגרת הדפדפן או אמצעי הקצה בו אתה עושה שימוש, למשל, מידע אודות הדפים בהם צפית בזמן שהותך באתר, האתרים מהם הגעת לאתר, זמן שהותך באתר וכו'. קבצים אלה מקלים על תהליך הגלישה החוזרת שלך מאחר והם מכילים מידע שאין צורך לטעון אותו שוב, כדוגמת רישום חוזר לשירות. 
5.3 ייתכן שהדפדפן או מכשיר הקצה שלך כוללים הגדרות המאפשרות לבחור אם יוצבו קבצי עוגיות בדפדפן ו/או למחוק אותם. יכול להיות שבחומר העזרה של הדפדפן, מערכת ההפעלה או של מכשיר הקצה שלך יהיה קיים מידע נוסף על אופן נטרול או מחיקת קבצי העוגיות. ייתכן שחלקים מסוימים של האתר לא יפעלו באופן תקין אם יעשה כן על ידי המשתמש. 
5.4 חשוב לציין, כי גם צדדים שלישיים עשויים להשתמש בקבצי עוגיות במסגרת שירותים או מידע הזמין באתר. למשל, במסגרת מדידת אפקטיביות של פרסומות המופיעות באתר בחסות ובאמצעות שירות חיצוני (ככל שיופיעו).  מידע נוסף אודות האופן בו משתמשים גורמים אחרים כאמור בקבצי עוגיות עשוי להיות קיים במדיניות הפרטיות או בתקנונים של אותם גורמים. לדוגמא החברה משתמשת בגוגל אנליטיקס, שירותי ניתוח אינטרנטיים המסופקים על ידי חברת Google Inc. (להלן: "גוגל"). גוגל אוספת ושומרת מידע אודות המשתמש ומעבירה את חלקו לחברה. מידע כללי על גוגל אנליטיקס ועל מדיניות הגנת הפרטיות בגוגל ניתן למצוא בקישור הבא: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
6. הקבוצה. בכפוף להגדרה בסעיף ‏1.1, בקבוצה נכללות:
פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ח.פ. 511863805.
אוטו קאש שירותי מימון בע"מ ח.פ 514115229.                                    
קרסו סוכנות לביטוח (1989) בע"מ ח.פ 511430670
מרחבים ניהול ותפעול ציי רכב בע"מ ח.פ 51-4259753 
קרסו מוטורס בע"מ ח.פ 514065283
 
האתר מאובטח בתקן הבינלאומי המחמיר PCI 
eWave